Stadgar

För Föreningen Ellös utan personligt ansvar

Ändamål och firma

§1
Föreningens firma är Föreningen Ellös u.p.a., Ellös.

§2
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att i tätorten Ellös med omnejd verka för initiativ och förverkligande av arrangemang och anläggningar som ökar trivseln för medlemmarna.

§3
Föreningen har sitt säte i Ellös, Orust kommun.

Medlemskap

§4
Medlemskap står öppet för alla fysiska och juridiska personer som vill stödja föreningens ändamål och erlägger av Årsmötet fastställd medlemsavgift. Medlemskap gäller kalenderår. Familjemedlemskap kan tecknas för gifta eller sammanboende par och inkluderar barn under 18 år.

§5
Medlem som vill utträda ur föreningen meddelar detta till kassören och anses därmed ha lämnat föreningen. Medlem som ej betalt föreskriven avgift till föreningen trots två påminnelser anses ha begärt utträde ur föreningen.

§6
Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna. Medlem skall främja föreningens intresse samt följa föreningen stadgar och dess i vederbörlig ordning fattade beslut.

§7
Medlem kan uteslutas ur föreningen om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller uppenbarligen skadar föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen, sedan medlemmen fått tillfälle att yttra sig.

Styrelsen

§8
Styrelsen är föreningens förvaltande organ och bär ansvar för dess verksamhet och bokföring. Den skall planera och utveckla verksamheten och ta initiativ enligt § 2 samt verka för föreningens framåtskridande. Det åligger styrelsen särskilt att:

 • verkställa av Årsmötet fattade beslut
 • leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • förbereda Årsmötet

 

Styrelsen består av ordförande och fem övriga ledamöter samt två styrelsesuppleanter. Styrelsen får därutöver kalla enskild medlem som adjungerad ledamot. Styrelsens ordförande, övriga ledamöter och suppleanter väljs bland föreningens medlemmar av Årsmötet. Styrelseledamöterna väljs för en tid av två år, styrelsesuppleanterna för en tid av ett år. Om styrelseledamot avgår före mandattidens utgång ersätts denne med suppleant, enligt den mellan suppleanterna bestämda turordningen, som styrelseledamot för tiden till och med nästföljande Årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott.

§9
Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter har kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid sammanträdet skall beslutsprotokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§10
Ordföranden är föreningens officielle representant och för föreningens talan. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbetet samt övervakar att föreningens stadgar och beslut efterlevs. Om ordföranden har förhinder, träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna inom styrelsen enligt Styrelsens bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren respektive kassören.

Sekreteraren

 • att förbereda styrelsesammanträden och föreningens möte
 • att föra protokoll över styrelsens sammanträden
 • att registrera och förvara skrivelser
 • att tillse att vederbörligen fattade beslut verkställs
 • att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen

Kassören

 • att se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter
 • att driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa
 • att svara för föreningens bokföring
 • att i förekommande fall lämna deklaration/särskild uppgift till myndigheter
 • att årligen upprätta balans- och resultaträkning
 • att föra medlemsmatrikel
 • att utarbeta förslag till budget

 

Verksamhets- och räkenskapsår

§11
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar kalenderåret. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år.

§12 

Firman tecknas av ordförande och kassören var för sig eller i förening.

Revisorer

§13
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötets och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av. När det gäller revision av förvaltningen för räkenskapsåret skall dessa handlingar lämnas senast en månad före Årsmötet. Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styrelsens sekreterare överlämna revisionsberättelsen senast fjorton dagar före årsmötet. Revisorer äger rätt att närvara vid Styrelsens sammanträden.

Årsmötet

§14
Årsmötet i föreningen hålls senast i mars månad. Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet. Kallelse till Årsmötet sker senast fjorton dagar före dess hållande genom annonsering i lokalpressen och med anslag på anslagstavlor i Ellös. Medlem som i föreskriven ordning betalat sin medlemsavgift är röstberättigad vid Årsmötet. Rösträtten är personlig. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid mötet.

§15
Vid årsmötet skall följande ärende avhandlas:

 • upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 • frågan om mötets utlysande
 • fastställande av dagordningen
 • val av ordförande
 • val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, tillika rösträknare
 • Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret
 • revisorernas berättelse
 • fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser
 • fastställande av medlemsavgifter

val av:

 • föreningens styrelseordförande
 • övriga styrelseledamöter
 • styrelsesuppleanter
 • två revisorer samt två revisor suppleanter
 • valberedningen bestående av tre personer, varav en skall utses till sammankallande
 • behandling av frågor/ förslag som väckts av Styrelsen eller som medlem/medlemmar lämnat till Styrelsen senast två månader före Årsmötet
 • övriga frågor. Fråga av ekonomisk natur får dock inte avgöras, om den inte tagits upp i Årsmötets dagordning.

 

Extra föreningsstämma

§16
Styrelsen kan vid behov sammankalla en extra föreningsstämma för anmälan och behandling av ett eller flera ärenden, som inte kan eller bör anstå till Årsmötet.

Beslutsordningen och rösträtt

§17
Beslut vid Årsmötet eller extra föreningsstämma fattas med acklamation eller votering, om sådan begärs. För frågor som avgörs med votering tillämpas enkel majoritet, utom vid frågor som anges i §19. Varje närvarande medlem som uppnått minst 16 års ålder äger en röst. Rösträtten är personlig, men kan utövas av annan medlem efter skriftlig fullmakt. Sådan fullmakt skall i förekommande fall anmälas före röstlängdens fastställande.

Stadgefrågor

§18
Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar. Förslag till stadgeändring skall särskilt anmälas i kallelsen och tas upp för bordläggning vid föregående Årsmöte eller extra föreningsstämma året innan det fastställs av Årsmötet.

Föreningens upplösning

§19
Beslut om upplösning av Föreningen Ellös måste tas av två på varandra följande Årsmöten, där minst två tredjedelar av de avlämnade rösterna bifaller förslaget. Föreningens tillgångar skall disponeras för ändamål som gagnar Föreningens syften. Detta beslutas av Årsmötet på samma sätt som sägs i första stycket. Protokoll, styrelse och revisionsberättelse samt räkenskapsböcker överlämnas till offentligt arkiv eller annan lämplig plats för arkivering.

 

 

Ovanstående stadgar utgör ändring av Föreningens ursprungliga stadgar som antogs vidföreningens bildande den 13 juni 1960. Beslut om stadgeändringen bordlades vid årsmötet den 4 mars 2006 och vid årsmötet den 3 mars 2007 för att slutligen antas vid den extra föreningsstämman den 19 maj 2007.