Årsmöte 2013

9 mars 2013

§   1      Rune Ahlquist hälsar välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

§   2      Mötet godkänner årsmötets utlysande genom anslag på anslagstavlor

             och genom annons i lokalpressen och dagordningen för dagens

            förhandlingar.

§   3      Fastställande av röstlängd och närvarolista; Bilaga 1.

§   4      Hans Pernevik väljs till mötesordförande och Åke Knutsson väljs till

             mötessekretare.

§   5      Mona och Ralf Alsinder väljs till justeringsmän och rösträknare.

§   6      Styrelsens verksamhetsberättelse läses upp och årsmötet godkänner denna.

§   7      Genomgång av balans- och resultaträkning för år 2012 – godkännes. Bilaga 2.

§   8      Revisorernas berättelse läses upp av Björn Ericsson och godkännes.

§   9      Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2012.

§ 10     Medlemsavgifter kvarstår oförändrade 2013;        Enskild        125:-

                                                                                                   Familj          250:-

                                                                                                   Företag        500:-

§ 11     Val:               a)   Rune Ahlquist återväljs till föreningens ordförande.

    1. Maria Fababeir och Gun-Inger Ström samt Birgitta Berndtsson väljs till ordinarie ledamöter för två år.

(Göran Lundquist och Åke Knutsson; ett år kvar.)

    1. Sofia Nilsson (omval) och Kjell Berntsson (nyval)

väljs till suppleanter.

  1. Björn Eriksson och Helena Karlsson väljs till ordinarie revisorer.
  2. Annika Pernberger Windt och Terese Ahlquist väljs till valberedningen       – sammankallande Terese A.

§ 12                           Information om hopptornet och badplatsen:

                                   Hopptornets nyttjanderätt går ut 2013-12-31 och vi vet inte i dagsläget

om det blir förnyat eller inte; info kommer på hemsidan.

Om hopptornet flyttas till trampolinbryggan ser vi betydande risker;

–          Vattendjupet är inte tillräckligt – muddring krävs och svår att få

     tillstånd till.

–          Vi ser risker med de mindre barnen hoppar vid trampolin och brygga samtidigt som hopp från högre höjd sker. Styrelsen och årsmötet anser att vi får leva ett år till utan hopptorn till markfrågan är löst.

                                   Lekplatsen: Sargar och upprustning är beslutade och KB Svets ska

                                        utföra arbetet.

                                   Kajen/cementplanen ska formas och gjutas upp. KB Svets utför

arbetet.

§ 13     Blå Flagg:    Detta innebär betydande administration och kostnader varför

                                   årsmötet beslutar att inte ansöka om detta. Kommunen tar

                                   vattenprover hela sommaren ändå enligt fastställt protokoll. 

§ 14     Övriga frågor:

                                   a) Astrid Eskilsson berättar om riskerna med fimpar och barn.                                 b) Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att

                                        göra badplatsen rökfri.

  1. Samtal om nedskräpning i samhället i allmänhet och kring

Korsvägen/Matpricken/EllösParken i synnerhet.

  1. Rune avtackar Annika Pernberger-Windt och Helena Karlsson,

     för deras insatser under många år i styrelsen, med en blomma.

     Även Ann-Kristin Olsson avgår ur styrelsen och Rune

     överlämnar blomman i hemmet.

§ 15     Mötesordföranden tackar för uppmärksamheten och förklarar årsmötet avslutat.

………………………………………………………………………………………………………

   / Hans Pernevik – Årsmötesordförande   – Åke Knutsson – årsmötessekreterare /

………………………………………………………………………………………………………

   /   Mona     Alsinder –     justeringsman     –     Ralph   Alsinder   –   justeringsman   /