Årsmöte 2016

12 mars 2016

1.Föreningens ordförande Rune Ahlquist öppnar mötet.

2.Röstlängden fastställdes.

3.Dagordningen godkändes.

4.Till ordförande för mötet valdes Hans Pernevik. Till sekreterare valdes Birgitta Berndtsson.

5.Till justeringsmän och rösträknare valdes Åsa Ström och Göran Lundquist. Protokollet skrives på 16 03 26.

6.Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes.

7.Balans- och resultaträkning. Revisor Ulla Höglind läste upp revisionsberättelsen.

8.Revisorernas berättelse godkändes.

9.Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2015.

10.Fastställande av medlemsavgifter för 2016. Samma som tidigare behålls.

11.Val av:

Styrelseordförande: Omval av Rune Ahlquist för ett år.

Fem övriga styrelseledamöter: Omval av Kjell Berndtsson och Åke Knutsson på två år. Övriga ledamöter ett år kvar.

Styrelsesuppleanter: Omval av Stig Holmquist och nyval av Petra Malmquist.

Revisorer: Omval av Ulla Höglind och Mona Danielsson.

Revisorssuppleanter: Nyval av Jan Hansson och Katarina Eriksson.

12.Val av valberedning: Omval av Therese Ahlquist och Camilla Rosenlund.

13.Inga frågor eller förslag har kommit in.

14.- Hans Pernevik berättar om ett möte där man har försökt komma fram till ett förslag, så att man kan sysselsätta de som bor på asylboendet, eftersom de gärna vill ha något att göra. Ralf Alsinder föreslår att föreningens städdag är ett bra tillfälle.

 • Finns det möjlighet för att de boende på Sjögården skulle kunna få ett gästmedlemskap, för att kunna få känna gemenskap i samhället.
 • Finns det möjlighet för att ändra farten i samhället till 30 km/h? Hans Pernevik svarar på frågan. Polisen säger att eftersom de inte har möjlighet att övervaka detta, så beviljas inte detta. Skulle man kunna sätta ut lite information ex ”Akta våra barn” i samband med utsmyckning av samhället? Hans Pernevik tar med sig frågan till vägföreningen.
 • Karl-Olof Gullbrandsson avtackas med blommor.
 1. Information
 • Hopptornet. Rune informerar om markfrågan och hur den löstes. Det arrendekontrakt som vi nu har betalat gäller hela badplatsen. En ritning på hopptornet förevisas.
 • Ny säkrare trappa vid trampolinen.
 • Stativ för lyft och rengöring av ståltrappan vid piren ska uppföras.
 • Trädäck för att förhindra halkrisken mittemot badhytten.
 • Problem vid bänkarna eftersom det skräpas ner. Svårt att klippa.
 • Förslag om att vi ska flagga på flaggdagarna. Även vid födelsedagar och begravning och det måste komma från anhöriga.
 • Föreningens broschyr kommer att komma ut så snart som möjligt efter årsmötet.
 • Hans Pernevik slår ett slag för att fler personer ska hjälpa till med olika arbetsuppgifter i föreningen. Föreningen behöver meddela i tid. Hemsidan uppdateras med jämna mellanrum.
 • Påsken. Äggjakt och påskfyr.

16.Mötet avslutas.

Hans Pernevik Birgitta Berndtsson

ordförande sekreterare

Åsa Ström Göran Lundquist

justerare justerare