Årsmöte 2017

18 februari 2017

Föreningens ordförande öppnar mötet. 

Fastställande av röstlängd. 

Dagordningen godkändes och mötet ansågs korrekt utlyst. 

Val av ordförande för mötet: Roger Hansson. 

Val av sekreterare för mötet: Birgitta Berndtsson. 

Val av justeringsmän och rösträknare: Stig Holmquist och Jan Hansson. 

Verksamhetsberättelsen lästes upp. 

Balans- och resultaträkningen presenterades av föreningens kassör, Gun Inger Ström. I samband med presentationen berättades att de asylsökande barnen på Sjögården fick simundervisning som bekostades av företaget som drev boendet. 

Revisorernas berättelse redovisades av revisorerna Ulla Höglind och Mona Danielsson. 

Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. 

Vi beslutar att medlemsavgiften blir densamma som tidigare. 

Val av: 

Styrelseordförande Rune Ahlquist 

Omval av Gun Inger Ström 

Omval av Birgitta Berndtsson 

Omval av Maria Fababeir 

Nyval av Stig Holmquist 

Nyval av Åke Knutsson som suppleant 

Avgår: Petra Malmquist

Revisorer: 

Omval av Mona Danielsson och Ulla Höglind. 

Revisorssuppleanter: 

Omval av Jan Hansson och Katarina Eriksson.

Valberedning: 

Omval av Therese Ahlquist och Camilla Rosenlund.

Det har inte kommit några inkomna frågor eller förslag. Vi beslutar att ändra datum för inlämnade frågor/förslag till 14 dagar innan årsmötet.

Övriga frågor: 

Krångligt vid beställning av bastun. Rune förklarar hur det går till. 

Hundar på badplatsen – svårt när man inte får gehör hos den som bryter mot förbudet. De flesta accepterar en tillsägelse.

Information (framtida planerad verksamhet): 

Rune informerar om arrendeavtalet med kommunen. Föreningen har rätt att ta ut arrende för fyra båtplatser, Ingemar Ahls bod och sjöboden. Information om turerna runt sjöboden och att Jan Andersson eventuellt skulle sälja den till föreningen för 20.000:-. Först accepterade han och sedan ångrade han sig. Sedan sålde han sjöboden till Bostadsrättsföreningen Skeppsviken för 140.000:-. Nu har vi en konflikt med Bostadsrättsföreningen eftersom de inte kan få arrendera marken. Advokat kopplades in. 

Rune informerar också om ytterligare planer som inte bara handlar om badplatsen. Promenadstigar planeras runt samhället. När det blir aktuellt kommer det att behövas hjälp. 

Information ges också om att vägverket kommer att avsäga sig skötseln av vägen från korsvägen och ner i samhället. Vi är bekymrade över detta med tanke på att man kan befara att bussen kommer att stanna uppe vid korsvägen. Den allmänna åsikten är att man ska agera och inte bara se på vad som händer. 

Finns också förslag för ställplatser för husbilar på olika platser. I Ellös kan det bli aktuellt vid Edebacken. Vi frågar oss hur man då kommer att lösa problemet med sopor, toaletter mm. 

Årsmötet avslutas.

Protokollförare: Birgitta Berndtsson

Roger Hansson                               Birgitta Berndtsson 

Ordförande                                       sekreterare

Jan Hansson                                   Stig Holmquist 

Justerare                                           justerare