Årsmöte 2010

13 mars 2010

§ 1: Rune Ahlquist hälsar välkommna och förklarar årsmötet öppnat.

§ 2: Dagordningen (Bilaga 1) och årsmötets utlysande godkännes.

§ 3: Röstlängden fastställes. (Bilaga 2)

§ 4: Hans Pernevik och Åke Knutsson väljs till mötesordförande respektive mötessekreterare.

§ 5: Till justerare utses Odd-Arne Björnlie och Therese Ahlquist.

§ 6: Genomgång av verksamhetsberättelsen (Bilaga 3) som godkännes och läggs till handlingarna.

§ 7: Balans- och resultaträkning(Bilaga 4): prestenteras, godkännes och läggs till handlingarna.

§ 8: Revisionsberättelsen (Bilaga 5) läses upp och godkännes och läggs till handlingarna.

§ 9: Årsmötet beviljar styrelsen ansvarfrihet för verksamhetsåret 2009.

§ 10: Medlemsavgifterna beslutas vara oförändrade 2010.
Enskild medlem: 100:-
Familj: 200:-
Företag: 500:-

§ 11: Val
a) Rune Ahlquist omväljes som föreningens ordförande.
b) Styrelseledamöter: Annika Pernberger-Windt
Jenny Strömberg; omval två år.
c) Styrelsesuppleanter: Birgitta Berndtsson
Ann-Kristin Olsson; omval ett år.
d) Revisorer: Marie Arvidsson
Jan Hansson; omval ett år.
Styrelsen får i uppdrag att leta revisorssuppleanter.

§ 12: Maria Fabaeir och Linda Nilsson väljs till valberedning med Maria F som sammankallande.

§ 13: Inga inkommna motioner att anmäla.

§ 14:

  • Rune Ahlquist informerar årsmötet om badplatsprojektet: Orust – Badplatsernas Ö.
  • Diskusion om grönytor, lekplatser, papperskorgar mm; dess ansvar och skötsel visavi Ellös Vägförening.
  • Informationsblad för 2010 presenteras.
  • Information om föreningens 50-års jubileum under 2010.

§ 15: Hans Pernevik tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.