Årsmöte 2011

5 mars 2011

§  1:   Rune Ahlquist hälsar välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

§  2:   Dagordningen (Bilaga 1) och årsmötets utlysande godkännes.

§  3:   Röstlängden fastställes. (Bilaga 2)

§  4:   Hans Pernevik väljs till mötesordförande och Åke Knutsson till mötessekreterare.

§  5:   Till justerare väljs Ann-Marie Ekström och Johan Ahlquist.

§  6:   Verksamhetsberättelsen (Bilaga 3) uppläses, kommenteras, godkännes och läggs till handlingarna.

§  7:   Balans- och resultaträkningarna (Bilaga 4) godkännes och läggs till handlingarna.

§  8:   Revisionsberättelsen (Bilaga 5) uppläses, godkännes och läggs till handlingarna.

             §  9:   Årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2010.

§ 10:  Diskussion om medlemsavgifterna som upplevs låga.  Dessa har varit oförändrade sedan 2008. Detta föranleder att årsmötet beslutar om en höjning för år 2011 enligt följande:

                      Enskild medlem:             125:-

                     Familj:                               250:-

                     Företag:                             500:-

                     Valfri gåva som stöd:

             § 11:  Val.

          a)Rune Ahlquist omväljes som föreningens ordförande.

          b)Styrelseledamöter:   

            Åke Knutsson                             omval 2 år

            Annika Pernberger Windt         omval 2 år

                                         Helena Karlsson                        omval 1 år

                                        Stig Holmquist                            nyval 1 år

                                        Göran Lundquist                        nyval 2 år

                                      c) Styrelsesuppleanter:   

                                         Birgitta Berndtsson                  omval 1 år

            Ann-Kristin Olsson                   omval 1 år

           d)Revisorer:                     

            Jan Hansson                                omval 2 år

                          Marie Arvidsson                        omval 1 år

               § 12:  Maria Fabaeir och Linda Nilsson omväljes till valberedning med Maria som sammankallande.

                § 13:  Rune A redogör för projektet ”Badplatsernas Ö” och ekonomin bakom.

            För att den sista delen av länsstyrelsens åtagande ska betalas ut, ska slutbesiktning av bygge och fakturor vara klar. Föreningen har inte den

            likviditeten. Styrelsen ber om årsmötets bifall för att ta ett kortfristigt lån på 100.000:- i Orusts Sparbank för att överbrygga likviditetsbristen.

           Årsmötet godkänner att styrelsen ansöker om ett kortfristigt lån i Orust Sparbank.

                § 14:  Övriga frågor:

                        Om påskefyren:  Det kommer att bli en liten påskefyr i år också. Inte heller i år blir det något ”fritt” byggande.

                        På hemsidan kommer att finnas en anmälningslista för intresserade av  arbete vid tillfälliga arbeten. Det går också bra att ringa Rune.

           På hemsidan kan samhällsmedborgare föreslå åtgärder som behöver utföras runt om i Ellös. T ex snygga till vid runda bordet vid fabriksporten diskuterades.

           Om rälsar vid sjöbodarna på piren som kan bli en tilläggsplats för kortare besök.

                       Om examensarbetet: Ellös Framtid; boken och möjligen CD-skivan finns på biblioteket.

                       Föreningen Ellös avtackar Jenny Strömberg och Johnas Gustafsson som     lämnat styrelsen i och med dagens möte med en blomsterbukett.

               § 15:  Hans Pernevik tackar för visat intresse och förklarar årsmötet avslutat.

…………………………………………………………………………………………..

/   Hans Pernevik  – Mötesordförande  /  Åke Knutsson  –  mötessekreterare   /

…………………………………………………………………………………………..

/  Ann-Marie Ekström   –              Justerare            –   Johan Ahlquist   /