Årsmöte 2012

10 mars 2012

§  1                Rune Ahlquist hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

§  2                Dagordningen (Bilaga 1) godkännes och mötets utlysande godkännes.

§  3                Närvarolista (Bilaga 2) skickas runt och blir också aktuell röstlängd för mötet.

§  4                Hans Pernevik väljs till mötesordförande – Åke Knutsson till sekreterare.

§  5                Björn Eriksson – Göran Lundquist väljs till justeringsmän, tillika rösträknare.

§  6                Verksamhetsberättelsen (Bilaga 3) läses upp, kommenteras, godkännes

och läggs till handlingarna.

§  7                Balans- och resultaträkningarna (Bilaga 4) gås igenom på några punkter,

kommenteras, godkännes och läggs till handlingarna.

§  8                Revisionsberättelsen (Bilaga 5) läses upp, godkännes och läggs till

handlingarna.

§  9                Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§ 10               Medlemsavgifter lämnas oförändrade dvs:

Enskild privatperson:     125:-

Familjemedlemskap:      250:-

Företagsmedlemskap:    500:-

§ 11               Val:               a)  Styrelseordförande    Rune Ahlquist                 ett år

b)  Styrelseledamöter     Ann-Kristin Olsson        två år

Helena Karlsson              två år

Göran Lundqvist                                   ett år kvar

Annika Pernberger-Windt                  ett år kvar

Åke Knutsson                                        ett år kvar

c)  Styrelsesuppleanter  Sofia Nilsson                    ett år

Birgitta Berndtsson         ett år

d)  Revisorer                                                                 Marie Arvidsson             ett år

Björn Eriksson                 två år

Revisorssuppleanter: Styrelsen utser vid behov.

§ 12               Val av valberedning:       Maria Fababeir, sammankallande, Linda Rafstedt.

§ 13               Rune redogör för projektet ”Badplatsernas Ö” bl a med altanen, med

trädäck vid trampolinen och badplatshuset (bastu, omklädningsrum,

kök och sammanträdesrum samt skötrum).  Det mesta är klart, endast

lite småplock kvar. Det kortfristiga lånet är återbetalt till Orust Sparbank.

§ 14               Blå Flagg: Rune redogör för alla turer och förutsättningar (vattenprover

anslag, besiktning mm). Årsmötet besluta att inte ansöka om Blå Flagg.

§ 15               Övriga frågor:

a)Hur når man bastun och vad kostar det? Anslag om kontaktuppgifter och pris sätts upp på badplatshuset.

b)Astrid Eskilsson tackar för uppvaktningen vid hennes 75-års dag och

berömmer Föreningen Ellös i allmänhet och badplatsen i synnerhet.

c)”Hörnet vid gamla färjeläget/Fabriksporten” bör rustas upp. Olson i Ellös äger marken. Hans Pernevik tar med frågan till tekniska i kommunen.

d)Långtidsparkerade husvagnar  i närheten av återvinningscentralen

och renhållningen kring återvinningscentralen diskuteras. Årsmötet

skickar även dessa frågor med Hans Pernevik till Kommunen.

§ 16               Hans Pernevik tackar för deltagande och uppmärksamheten samt förklarar mötet avslutat.

……………………………………………………………………………………………………

/   Hans  Pernevik  –  mötesordförande   /   Åke Knutsson  –  mötessekreterare   /

……………………………………………………………………………………………………

/   Björn Eriksson             –                Justeringsmän           –          Göran Lundqvist    /