Årsmöte 2018

10 mars 2018

1.   Ordförande Rune Ahlquist öppnar mötet.
2.   Röstlängd fastställs.
3.   Dagordningen och mötets utlysande godkännes.
4.   Till ordförande för dagens möte väljs Hans Pernevik och till sekreterare
       väljs Birgitta Berndtsson.
5.   Till justerare väljs Åke Knutsson och Agneta Melin.
6.   Verksamhetsberättelse för 2017 läses upp. Inga frågor på den.
7.   Balans- och resultaträkning för 2017. Gun Inger Ström föredrar den. Ett
      påpekande är att kommunen bidrar med 9.200:- till simskolan och det
      täcker inte kostnaderna på långa vägar. Det vore rimligt att kommunen
      tar hela kostnaden. Kostnaderna har dessutom ökat p g a att vi inte får
      några assistenter från kommunen längre.
8.   Revisorernas berättelse. Revisorerna tillstyrker balans- och resultaträkningen.
9.   Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
10. Medlemsavgifter. Två förslag anfördes:
      Förslag 1: Sänk avgiften med 25 kronor för de som lämnar mailadress,
      eftersom det innebär en större kostnad att skicka ut inbetalningskort per
      post.
      Förslag 2: Vi behåller det som det har varit – alltså samma avgift för alla.
      Efter röstning bestämdes att förslag 2 skulle gälla.
11. Val av:
      Styrelseordförande – Omval av Rune Ahlquist.
      Fem övriga styrelseledamöter – Omval Kjell Berndtsson och Stig
      Holmquist. Gun-Inger Ström, Maria Fababeir och Birgitta Berndtsson

      ska sitta ett år till.

      Två styrelsesuppleanter – Omval av Åke Knutsson.
      Nyval Monika Lanerot.
      Två revisorer – Omval Ulla Höglind och Mona Danielsson.
      Två revisorssuppleanter: Omval Jan Hansson och Katarina Eriksson.
12. Val av valberedning – Omval Therese Ahlquist
      Nyval Johan Ahlquist
13a. Styrelsens förslag till stadgeändring. Ett extra årsmöte om föreningen
     ska göra en investering större än 100.000:-. Mötet tillstyrker stadgeändringen.
     Detta kommer att träda i kraft efter att förslaget tagits upp vid
     nästa årsmöte också.
13b. Det har inte inkommit några frågor eller förslag till årsmötet.
14. Övriga frågor:
      – Är det möjligt att binda ihop Sörkilens badplats med Långevik? Just nu
      är inte markägaren, Håkan Torsell, intresserad av detta.
      – Det kommer att bli ett sandbord vid lekplatsen, där man kan komma
      till med ett par rullstolar.
15. Årsmötet avslutas.


Hans Pernevik              Birgitta Berndtsson
ordförande                    sekreterare


Agneta Melin                 Åke Knutsson
justerare                        justerare