Årsmöte 2019

7 mars 2020

1. Ordförande öppnar mötet.

2. Röstlängden fastställes.

3. Mötets utlysande godkännes.

4. Jan Hansson väljs till ordförande för mötet. Birgitta Berndtsson väljs till sekreterare.

5. Justeringsmän och rösträknare. Agneta Melin och Åsa Ström.

6. Verksamhetsberättelse för 2019 godkändes. Balans- och resultaträkning för 2019 godkändes.

7. Revisionsberättelse godkändes av revisorerna.

8. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2019.

9. Medlemsavgiften är oförändrad.

10.Val av:

a. Ordförande Rune Ahlquist

b. Styrelseledamöter: Maria Fababeir, Birgitta Berndtsson samt Gun-Inger Ström på ytterligare ett år. Stig Holmquist och Kjell Berndtsson omval på 2 år.

c. Suppleant Monica Lanerot och Åke Knutsson på ett år.

d. Revisorer: Ulla Höglind och Mona Danielsson på 1 år.

e. Revisorssuppleant: Jan Hansson och Catarina Eriksson på 1 år.

11.Valberedning 2020 Johan och Therese Ahlquist.

12.Finns inga inkomna förslag.

13.Övriga frågor. Finns inga.

14.Årsmötet avslutas.

Jan Hansson        Birgitta Berndsson

Ordförande          Sekreterare

Agneta Melin      Åsa Ström

Justerare              Justerare