Årsmöte 2022

12 mars 2022

1. Ordförande Rune Ahlquist öppnar mötet.

2. Röstlängden fastställes.

3. Dagordningen godkänns.

4. Jan Hansson väljs till ordförande för mötet.

5. Justeringsmän och rösträknare: Mona Danielsson och jan Torstensson.

6. Verksamhetsberättelsen läses upp och godkänns. Balans- och resultat- Räkning redovisas och godkänns.

7. Revisorernas berättelse läses upp av Mona Danielsson.

8. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

9. Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna ligger kvar på samma nivå. Mötet bestämmer att avgifterna ligger kvar.

10. Val: – Styrelseordförande, Rune Ahlquist.,1 år. – Johan Ahlquist, ordinarie, 2 år. – Stig Holmquist, ordinarie 2 år. – Monika Lanerot, ordinarie 1 år kvar. – Gun Inger Ström, ordinarie 1 år kvar. – Birgitta Berndtsson, ordinarie 1 år kvar. – Kjell Berndtsson, styrelsesuppleant, 1 år. – Klas Pallvik, styrelsesuppleant, 1 år. – Helena Karlsson, revisor. – Jan Hansson, revisor. – Inga revisorssuppleanter just nu.

11. Val av valberedning: – Therese Ahlquist – Karin Olofsson

12. Inga inkomna motioner. Kajen behöver byggas om p g a att det finns ojämnheter som försvårar för rullstolar mm. Det har blivit sprickor p g a undeminering. Företaget Orust Marktjänst är vidtalat och säger sig kunna utföra arbetet. De räknar med att behöva stänga av badplatsen under ca tre veckor. Klart senast 22 06 01. Frågor som uppstod i samband med detta är om det går att söka ytterligare sponsring. Andra personer än styrelsen ska försöka söka sponsring till detta. Vi söker också upprustningsbidrag från kommunen. Mötet accepterar styrelsens förslag. ​

13. Övriga frågor: a. Info från Rune Ahlquist. Skrivelsen angående hastighetsbegräns- ning tar inte Föreningen Ellös ställning till. Var och en som har synpunkter får gå till Vägföreningens årsmöte. b. En fråga kom upp om det är tillåtet att sätta upp hastighetshinder i backen ovanför Olsson i Ellös. c. En fråga som kom upp gällde lekplatsernas vara eller inte vara I samhället. d. Hur är det med skyddsrum här ute?

14. Årsmötet avslutas.

13. Övriga frågor: a. Info från Rune Ahlquist. Skrivelsen angående hastighetsbegräns- ning tar inte Föreningen Ellös ställning till. Var och en som har synpunkter får gå till Vägföreningens årsmöte. b. En fråga kom upp om det är tillåtet att sätta upp hastighetshinder i backen ovanför Olsson i Ellös. c. En fråga som kom upp gällde lekplatsernas vara eller inte vara I samhället. d. Hur är det med skyddsrum här ute? 14. Årsmötet avslutas. Jan Hansson Birgitta Berndtsson Ordförande Sekreterare Mona Danielsson Jan Torstensson Justerare Justerare