Verksamhetsberättelse 2016

20 mars 2016

Styrelsen har bestått av:

   Ordförande                      Rune Ahlquist

   Vice ordförande              Kjell Berndtsson

   Kassör                             Gun Inger Ström

   Sekreterare                      Birgitta Berndtsson

   Ledamot                          Åke Knutsson

   Ledamot                          Maria Fababeir

   Suppleant                        Stig Holmqvist

   Suppleant                        Petra Malmqvist

Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten samt ett flertal arbetsmöten.

Medlemmar

Föreningen Ellös har 669 medlemmar:    

Privatpersoner:   105 st      Familjemedlemmar:   558 st (279 familjer)         Företag:   6 st

Sponsring / Bidragsgivare / Gåvor

Föreningen har under året erhållit kontanta medel, material och inte minst ideella arbetsinsatser i Ellös samhälle. Under sommarens 10 veckor har frivilliga öppnat, stängt och städat Sörkilens badplats. Varmt tack till alla!

Orusts kommun har bidragit med 30 450 kr:

  • Simskolan                                      13 200 kr
  • Upprustningsbidrag badplatsen     17 250 kr

Simskolan

48 barn deltog i årets simskola som leddes av två simlärare, vilka hade hjälp av en assistent. Simlärarna var mycket uppskattade liksom assistenten.

Ett stort antal simmärken av olika valörer togs av våra duktiga simskolebarn och även andra barn. Under Simborgarmärkets dag togs 120 Simborgarmärken.

Vid avslutningen visade Sjöräddningssällskapet upp sin båt, vilken alla fick besöka.

EM i krabbfiske genomfördes efter simskoleavslutningen.

Sörkilens badplats

En båt, Crecent 465 med motor Yamaha 20 hk, har köpts in och en ny brygga har byggts nedanför badhytten.

Skyltar om hundförbud och cykelparkering har satts upp och markeringslina har lagts ut från trampolinen till barnbadet.

Hjärtstartaren har satts upp utanför föreningslokalen i ett skyddsskåp.

Hopptornet

Hopptornet stod klart då sommaren kom.

Sponsorer har bidragit med totalt 121 991 kr. Resterande kostnad, 198 905 kr, har tagits från Britten Hanssons arv.

Lekplatsen

Ett stort lekredskap, ”Två torn med nät”, har byggts i sandlådan. I samband med detta har EU-sand lagts i sandlådan.

Bastu

Bastun har varit mycket populär och uppskattad under hela året.

Uthyrning av båtplatser

Två båtplatser har hyrts ut under sommaren.

Ellös samhälle

  • Blommor har planterats på flera platser under våren, sommaren och hösten.
  • Stigen till utsikten på Tolleberget har skötts om av frivillig, till mångas belåtenhet.

Trivselaktiviteter

  • Påsken firades med Äggjakt på förmiddagen och Påskfyr på kvällen.
  • Midsommar började med friluftsgudstjänst i Svenska Kyrkans regi. Därefter restes midsommarstången, det bjöds på dans, lotteri och kaffe med våfflor.
  • Julkul var i år på Edebacketorget med flera försäljare. Tomten hade julklappar till alla barn.
  • Julgranar restes i Korsvägen och på Edebacketorget. Dessa granar var skänkta av Conny Andersson och Tomas Petersson.
  • Ytterligare en trivselaktivitet ar planerad 16 11 12. Det var knytkalas i Ellösparken med musik och dans till GÅKE. Detta fick ställas in p g a för få anmälda.

Städdagar / Iläggning och upptagning av bryggor

Som tidigare år städades Ellös samhälle på våren, där elever på Ellösskolan hjälpte till. Många hjälpte till att lägga i bryggorna innan sommaren och att ta upp dem på hösten, då badplatsen även förbereddes inför vintern.

Föreningslokalen

Låsen i föreningslokalen har bytts ut och ett element har installerats i verkstaden.

Föreningsdrift

Medlems- och bokföringssystemet FöreningsAdministratören har uppdaterats

Arrende av Skeppsviken

Meningsskiljaktigheter avseende ett lägenhetsarrende föreligger: Sjöboden i Skeppsviken. Föreningen har anlitat Bohusläns Advokatbyrå AB. I föreningens försäkring hos Länsförsäkringar ingår rättsskydd, vilket gör att föreningen endast betalat självrisken. 

Tack

Vi riktar ett varmt tack till alla frivilliga krafter och sponsorer – utan er kan vi inte hålla vårt trevliga samhälle och vår badplats så fina.

Ellös 2017-02-01

Rune Ahlquist                             Kjell Berndtsson                         Gun Inger Ström

Ordförande                                 Vice ordförande                          Kassör

Birgitta Berndtsson                     Åke Knutsson                             Maria Fababeir

Sekreterare                                  Ledamot                                      Ledamot

Stig Holmqvist                            Petra Malmqvist

Suppleant                                    Suppleant