Verksamhetsberättelse 2018

20 mars 2018

Styrelsen har bestått av:

   Ordförande                      Rune Ahlquist

   Vice ordförande              Kjell Berndtsson

   Kassör                              Gun Inger Ström

   Sekreterare                       Birgitta Berndtsson

   Ledamot                          Maria Fababeir

   Ledamot                          Stig Holmqvist

   Suppleant                         Åke Knutsson

   Suppleant                         Monika Lanerot

Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten.

Medlemmar

Föreningen Ellös har 685 medlemmar, varav 6 företag.

Sponsring / Bidragsgivare / Gåvor

Föreningen har under året erhållit kontanta medel, material och inte minst ideella arbetsinsatser i Ellös samhälle. Under sommarens 10 veckor har frivilliga öppnat, stängt och städat Sörkilens badplats. Varmt tack till alla!

Som tack inbjöds de frivilliga till en Taubeafton på EllösParken.

Orusts kommun har bidragit med 44 400 kr:

 • Simskolan                      8 400 kr
 • Nytt förråd p.g.a. rivning av befintligt förråd 36 000 kr

Simskolan

33 barn deltog i årets simskola vilken leddes av två simlärare, dessa var mycket uppskattade.

Ett stort antal simmärken av olika valörer togs av våra duktiga simskolebarn och även av andra barn och vuxna, bl.a. 189 st simborgarmärken.

EM i krabbfiske genomfördes efter simskoleavslutningen med stort deltagande.

Sörkilens badplats

 • Räcket vid strandpromenaden har reparerats.
 • Nytt stängsel har satts upp vid sandlådan, mot gångbanan.
 • Betongpiren har reparerats ordentligt.
 • Lotterikiosken har reparerats efter att ha vält vid en storm. Kiosken har också installerats på badplatsen. Trappa till kiosken ska byggas under 2019.
 • En utbildning i Hjärt-lungräddning med hjärtstartare genomfördes på badplatsen i samarbete med Västra Orusts rödakorskrets.

Bastu / Kök

Bastun har hyrts ut 65 gånger och många har uttryckt sin uppskattning av bastun.

Under simskoleveckorna användes bastun för att värma eleverna.

Föreningslokalen har hyrts ut vid 3 tillfällen.

Uthyrning av båtplatser

Två båtplatser har hyrts ut.

Ellös samhälle

Blommor har planterats på flera platser under våren, sommaren och hösten av frivilliga. Ellös Vägföreningen har betalat blommorna. Frivilliga har också vattnat dessa planteringar under sommaren.

Trivselaktiviteter

 • Påsken firades med äggjakt och lotteriförsäljning på förmiddagen. Påskbrasan tändes inte, då en brand på Ravinvägen på eftermiddagen gjorde fyra familjer hemlösa.
 • Valborg hälsades välkommen med en valborgsmässoeld.
 • Midsommar började med friluftsgudstjänst i Svenska Kyrkans regi. Därefter restes midsommarstången, det bjöds på dans, lotteri och kaffe med våfflor.
 • Julgranar restes på Edebacketorget, skänkt av Tomas Pettersson i Skeppsviken, och i Korsvägen, skänkt av Örjan och Siv Gustavsson i Bäcken. Roger Karlsson, Ellös Åkeri, stod för transport och uppsättning av granen i Korsvägen.

Städdagar / Iläggning och upptagning av bryggor

Som tidigare år städades Ellös samhälle på våren, där elever på Ellösskolan hjälpte till. Många hjälpte till att lägga i bryggorna innan sommaren och att ta upp dem på hösten, då badplatsen även förbereddes inför vintern.

Fastigheterna

Befintligt förråd måste rivas i samband med VA-arbeten på Skeppsviksvägen. Nytt förråd har därför måst byggas.

Förlikning har nåtts med Brf. Skeppsviken. Föreningen Ellös har köpt sjöboden i Skeppsviken och Brf. Skeppsviken har fått ett arrendeavtal på 20 år för halva delen av sjöboden. Reparationer har gjorts på både insidan och utsidan av sjöboden, då den var nedgången.

EllösParken

Föreningen Ellös är delägare i EllösParken och har sponsrat parken med 15 000 kr till nya stolar. 

Tack

Vi riktar ett varmt tack till alla frivilliga krafter och sponsorer – utan er kan vi inte hålla vårt trevliga samhälle och vår badplats så fina.

Ellös 2019-02-25

Rune Ahlquist                             Kjell Berndtsson                         Gun Inger Ström

Ordförande                                 Vice ordförande                          Kassör

Birgitta Berndtsson                     Maria Fababeir                            Stig Holmqvist

Sekreterare                                  Ledamot                                      Ledamot

Åke Knutsson                             Monika Lanerot                         

Suppleant                                    Suppleant