Årsmöte 2022

1. Ordförande Rune Ahlquist öppnar mötet. 2. Röstlängden fastställes. 3. Dagordningen godkänns. 4. Jan Hansson väljs till ordförande för mötet. 5. Justeringsmän och rösträknare: Mona Danielsson och jan Torstensson. 6. Verksamhetsberättelsen läses upp och godkänns. Balans- och resultat- Räkning redovisas och godkänns. 7. Revisorernas berättelse läses upp av Mona Danielsson. 8. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 9….

Årsmöte 2021

1.  Ordförande öppnar mötet. 2.  Röstlängden fastställes. 3.  Dagordning och röstlängd godkännes. 4.  Val av ordförande Jan Hansson. Val av sekreterare Birgitta Berndtsson. 5.  Justeringsmän Lasse Ström och Stig Holmquist. 6.  Verksamhetsberättelsen godkändes. Balans- och resultaträkningen godkändes. 7.  Revisionsberättelsen. 8.  Revisorerna ger styrelsen ansvarsfrihet för 2020. 9.  Medlemsavgifterna blir samma som tidigare. 10. Val av…

Årsmöte 2019

1. Ordförande öppnar mötet. 2. Röstlängden fastställes. 3. Mötets utlysande godkännes. 4. Jan Hansson väljs till ordförande för mötet. Birgitta Berndtsson väljs till sekreterare. 5. Justeringsmän och rösträknare. Agneta Melin och Åsa Ström. 6. Verksamhetsberättelse för 2019 godkändes. Balans- och resultaträkning för 2019 godkändes. 7. Revisionsberättelse godkändes av revisorerna. 8. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2019….

Årsmöte 2018

1.   Ordförande Rune Ahlquist öppnar mötet.2.   Röstlängd fastställs.3.   Dagordningen och mötets utlysande godkännes.4.   Till ordförande för dagens möte väljs Hans Pernevik och till sekreterare       väljs Birgitta Berndtsson.5.   Till justerare väljs Åke Knutsson och Agneta Melin.6.   Verksamhetsberättelse för 2017 läses upp. Inga frågor på den.7.   Balans- och resultaträkning för 2017. Gun Inger Ström föredrar…

Årsmöte 2017

Föreningens ordförande öppnar mötet.  Fastställande av röstlängd.  Dagordningen godkändes och mötet ansågs korrekt utlyst.  Val av ordförande för mötet: Roger Hansson.  Val av sekreterare för mötet: Birgitta Berndtsson.  Val av justeringsmän och rösträknare: Stig Holmquist och Jan Hansson.  Verksamhetsberättelsen lästes upp.  Balans- och resultaträkningen presenterades av föreningens kassör, Gun Inger Ström. I samband med presentationen…

Årsmöte 2016

1.Föreningens ordförande Rune Ahlquist öppnar mötet. 2.Röstlängden fastställdes. 3.Dagordningen godkändes. 4.Till ordförande för mötet valdes Hans Pernevik. Till sekreterare valdes Birgitta Berndtsson. 5.Till justeringsmän och rösträknare valdes Åsa Ström och Göran Lundquist. Protokollet skrives på 16 03 26. 6.Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes. 7.Balans- och resultaträkning. Revisor Ulla Höglind läste upp revisionsberättelsen. 8.Revisorernas berättelse godkändes. 9.Styrelsen…

Årsmöte 2013

§   1      Rune Ahlquist hälsar välkomna och förklarar årsmötet öppnat. §   2      Mötet godkänner årsmötets utlysande genom anslag på anslagstavlor              och genom annons i lokalpressen och dagordningen för dagens             förhandlingar. §   3      Fastställande av röstlängd och närvarolista; Bilaga 1. §   4      Hans Pernevik väljs till mötesordförande och Åke Knutsson väljs till              mötessekretare. §   5      Mona och Ralf Alsinder väljs till justeringsmän…

Årsmöte 2012

§  1                Rune Ahlquist hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. §  2                Dagordningen (Bilaga 1) godkännes och mötets utlysande godkännes. §  3                Närvarolista (Bilaga 2) skickas runt och blir också aktuell röstlängd för mötet. §  4                Hans Pernevik väljs till mötesordförande – Åke Knutsson till sekreterare. §  5                Björn Eriksson – Göran Lundquist väljs till justeringsmän, tillika rösträknare….

Årsmöte 2011

§  1:   Rune Ahlquist hälsar välkomna och förklarar årsmötet öppnat. §  2:   Dagordningen (Bilaga 1) och årsmötets utlysande godkännes. §  3:   Röstlängden fastställes. (Bilaga 2) §  4:   Hans Pernevik väljs till mötesordförande och Åke Knutsson till mötessekreterare. §  5:   Till justerare väljs Ann-Marie Ekström och Johan Ahlquist. §  6:   Verksamhetsberättelsen (Bilaga 3) uppläses, kommenteras, godkännes…

Årsmöte 2010

§ 1: Rune Ahlquist hälsar välkommna och förklarar årsmötet öppnat. § 2: Dagordningen (Bilaga 1) och årsmötets utlysande godkännes. § 3: Röstlängden fastställes. (Bilaga 2) § 4: Hans Pernevik och Åke Knutsson väljs till mötesordförande respektive mötessekreterare. § 5: Till justerare utses Odd-Arne Björnlie och Therese Ahlquist. § 6: Genomgång av verksamhetsberättelsen (Bilaga 3) som…

End of content

End of content